Komunitné centrum Samaria vzniklo 1.10.2017 pod č. registrácie OSP/OZ/239/2017. Definuje ho zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov ako sociálne služby krízovej intervencie.

Podľa § 24d Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov sa v Komunitnom centre Samaria
a) poskytuje

 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia;

b) vykonáva preventívna aktivita
c) zabezpečuje záujmová činnosť

Poslaním komunitného centra je zlepšenie kvality života jednotlivcom, rodinám ako aj celej miestnej komunite, ktorá nemá možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, sociálnu mobilitu, osvojenie a získavanie sociálnych zručností či sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa si komunitné centrum vytvára špecifické ciele v súlade s aktuálnymi potrebami a problémami členov komunity.

Cieľom Komunitného centra Samaria je

 • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
 • prevencia a predchádzanie sociálno-patologických javov a rizikového správania
 • poskytovanie sociálnych poradenských služieb a činností pre potreby komunity a klienta
 • poskytovanie vzdelávacích a voľno časových aktivít
 • poskytovanie služieb pre potreby jednotlivca a skupiny a ich vzájomnej interakcie 
 • včasná intervencia
 • prevencia sociálnej exklúzie

Komunitné centrum Samaria je zamerané na prevenciu, intervenciu a motiváciu.

Klienti Komunitného centra Samaria

 • v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, osoby v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu zotrvávania v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
 • deti a mládež, matky s deťmi, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením, sú vylúčené alebo marginalizované
 • osoby s nízkymi príjmami, pod alebo pri hranici životného minima
 • dlhodobo nezamestnané osoby
 • zdravotne znevýhodnené osoby
 • osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému
 • sociálnej pomoci (pomoc v hmotnej núdzi)
 • osamelí seniori